新使者雜誌
簡介
雜誌閱讀
出版叢書
購買訂閱
廣告刊登
相關網站
聯絡我們

推文:Facebook plurk twitter
新使者雜誌 > 第132期 性別框外
字級調整:

母語葡萄園
恁著相疼
上帝的疼痛是hiah-nī大,藉著眾信徒的疼,hō͘我認bat基督,歸ǹg基督。
關鍵字:
作者/蕭藤村 (退休教師,台語文學者)

約翰十三:34,35「我用新的誡命hō͘恁,就是恁著相疼,親像我bat疼恁,恁亦著án-ni相疼。恁若相疼,眾人beh對án-ni知恁是我的學生。」

我是曾骨蕭皮,1948年出世三個月,我的生爸就來過身,生母一ê兩kha查某,kan-na靠種菜賣菜,無法度chhiâⁿ養五ê囡仔,就kā我分hō͘蕭--家養飼。佇蕭--家我是孤囝,chēng細漢身體就真lám,pháiⁿio飼,送hō͘大道公、媽祖婆做契囝,大道公生就愛過火,媽祖生就愛nǹg轎kha。我的養爸是塗水sai-hū,養母tòe leh做小工,tiāⁿ-tiāⁿ著出外作穡,留我一ê囡仔人蹛厝--裡,三頓家己煮、家己食。

我的養爸做塗水貿穡頭,有時陣著愛應酬lim酒,到我讀初三的時,我的養爸生肝癌,無偌久就過往,厝--裡賰養母kap我兩ê人。我的養母興poa̍h -kiáu,若無作穡,就poa̍h kah無暝無日,到我讀高三的時,我的養母生奶癌,癌湠到龍骨,煞規身軀bē-tín-bē動。Hit時陣醫療無啥發達,攏請神明來關來問,有神問到無神,仝款攏無效,平常時仔我攏有耳無喙,雖然我心內反對問神,嘛m̄敢出聲,m̄-koh想著病kah chiah重,無去看醫生kám會使--得?我就大膽kā我的養母講:「省--也[1]!聽人講阿tok仔病院的醫生chiâⁿ高明,我chhōa你來去hia hō͘醫生看,好--m̄?」阮養母應講:「到chia來--ah,無,嘛好--啦!」我隨時kā棉chioh被、衫仔褲、溫瓶kap蹛院會用--著的物件款款--leh,chhiàⁿ一臺三輦車就去阿tok仔病院。

去到tè,隨辦蹛院。一間病房蹛十二ê患者kap照顧的人,bē輸菜市仔--leh。Hit暝我就坐踮椅仔睏,講睏嘛無影,因為阮養母bē翻身,三五分鐘就叫我kā伊péng爿。隔轉工e晡,有一ê阿tok仔婦仁人kap三四ê臺灣人來病房探訪,一床一床問東問西,唱詩歌、讀聖經hō͘患者聽,來到阮chit床的時,我就知影hit陣人leh創啥,我心肝內想講我是大道公、媽祖婆的契囝,我chiah無leh信--你,m̄-koh hit-ê阿tok仔婦仁人koh會曉講臺灣話,問問--leh,伊就講:「真可憐喔,阮兜猶有一頂帆布床,我chiah紮來hō͘你睏。」

以後差不多逐工hit-ê阿tok仔婦仁人攏來看--阮,後--來我知影逐家攏叫伊閔太太。Chit个閔太太對阮chiâⁿ好,我心內leh想,對阮好,就是beh siâⁿ阮入教。Chēng細漢我就聽人講啥mih「入教,死無人哭。」、「地獄烏lu-lu,chhoàn關長老kap牧師。」、「道理精,道理精,聖經揹蹛ka-chiah-phiaⁿ。」我哪會信--你?

後--來我沓沓仔瞭解閔太太kap閔先生是芬蘭人,聽人講是hō͘上帝召來臺灣傳道--的,閔太太是病院的傳道,閔先生是病院的藥劑師。有一工閔先生真好禮,叫閔太太顧我的養母,請我去伊的厝好好仔洗身軀、食飯。佇hia我chiah看著平安喜樂的家庭生活,平平是人,阮兜哪會差hiah濟?

蹛院蹛八個月--ah,阮養母仝款bē-tín-bē動,m̄-koh心情有較好,免煩惱三頓,koh有人替伊揉身軀,癌症末期,身體若痛疼,病院會替伊止疼。阮養母大便bē通,攏是護士來灌腸,腹肚chiah bē脹疼,有一kái病院患者來真濟,護士真無閒,bē得thang來灌腸,腹肚脹疼kah beh害--去,拄好閔太太來,伊叫我去外口,隔有一時仔叫我入--來,我入--來的時看阮養母加chiâⁿ快活,閔太太走了後,阮養母chiah kā我講是閔太太用手chéng頭仔kā通--出-來-的。

更深夜靜的時,我一直leh想chit件代誌,一ê看--起-來真高貴的人哪會甘願án-ni做?若準講為著傳福音,beh假嘛假無路來。隔轉工tōng著閔太太,我kā說ló͘力,亦順sòa kā問講你哪做會來?伊講:「因為我知影耶穌疼--我,嘛教示我著愛疼--人親像疼家己,我就是為著這來臺灣--的。」我聽了tām-tām無講啥,m̄-koh心肝頭是一直滾絞,基督教m̄是我以前所想--的án-ni。

有一工阮養母講伊beh入教,就叫謝奇麗牧師kā伊洗禮,洗禮煞,阮養母kā閔太太kap閔先生講:「我若去上帝hia,阮chit口灶賰chit-ê囡仔niā-niā,hō͘恁做契囝,好--m̄?」閔先生講:「Chiâⁿ好!做你放心,阮會照顧--伊,上帝嘛會照顧--伊。」

過無偌久,阮養母就去上帝hia,我就家己一箍人去臺北讀冊,ná讀冊ná追求上帝,一冬了後,我轉來嘉義基督教病院的榮光堂受洗。上帝的疼痛是hiah-nī大,藉著眾信徒的疼,hō͘我認bat基督,歸ǹg基督,感謝主![1]我的養母姓蔡,名省。伊相信婦仁人命中若是無囝命,伊所養的囡仔bē使得叫伊「阿母」,著叫伊的名。

同作者相關文章:
恁著相疼 (第 132 期)

原文來自 http://newmsgr.pct.org.tw/magazine.aspx新使者雜誌 第 132 期 性別框外 (70-71頁)
新使者雜誌 The New Messenger  132期  2012年  10月 性別框外 132
本期主題:性別框外
發行日期:2012/10/10
性別框外
多元價值——從女性觀點出發
教會性別面面觀--台中中會性別公義部性別問卷解析與說明
一個基督徒性別公義自我實踐的旅程
背起你的十字架跟隨我
基督徒對同性性行為的看法
「同性戀與基督教」的思考綱領
以「同志」之身,實踐耶穌的愛
妳是不是穿著裙子的男牧師!?
不忘初心──專訪台北市議員徐佳青
用心寫我的FB—“Faith” Book(上)
自由民主少了一點
讓人沒有藉口說不的男人
遊學到日本──交換學生心得
成為火種
找回自己
恁著相疼
讀經筆記9 是“kang”,呣是“kang-chok”
上主慈愛的屋頂——同光教會
繼續發光