新使者雜誌
簡介
雜誌閱讀
出版叢書
購買訂閱
廣告刊登
相關網站
聯絡我們

推文:Facebook plurk twitter
新使者雜誌 > 第137期 我愛表演,誰是主角?
字級調整:

母語葡萄園
人人愛讀ê《全民台語聖經》
有需要hō͘人人愛讀koh讀有ê聖經,thang hō͘讀者容易明白上主ê意思,福音chiah有法度廣傳。
關鍵字:
作者/ 林俊育Lîm Chùn-iok (台語工作者)

聖經翻譯專家駱維仁博士講:「聖經是上主ê話語,道成肉體ê耶穌基督,就是用咱現代ê話語kah咱講話。」所以有需要hō͘人人愛讀koh讀有ê聖經,thang hō͘讀者容易明白上主ê意思,福音chiah有法度廣傳。

1933年出版ê白話字聖經(《巴克禮修訂版聖經》)是廈門話,版權頁明明寫“Amoy Romanized Bible”,kah現今ê台語約10%無仝款,咱ê信仰祖先卻勉強kā伊當做台語來用,致使目前台灣教會內kah教會外ê台語有cheng差。1996年,台灣聖經公會kā伊改寫做台語漢字本,真chē無適當ê漢字,顛倒hō͘台灣人koh-khah讀無。

1973年有天主教kah基督教合譯ê 《紅皮聖經》,m̄-koh tī出版社就hō͘國民黨政府沒收。2007年台灣聖經公會出版「現代台語新約聖經」有kā廈門話修改做台語,m̄-koh iáu是使用北部腔/海口腔,真chē所在kah現代台語普遍腔(南部腔/內山腔)有落差。

原來kāchit本聖經號做《巴克禮普世版聖經》,賴永祥長老漸漸認同chit本台灣人ê聖經,有beh寫推薦序。伊深入思考了後建議mài落「巴克禮」ê名,了後koh講:「若是英語名號做“Common Taiwanese Bible”,台語號做《全民台語聖經》khah好。」我tńg來台灣有請教各位先進,ta̍k家lóng o-ló chit-ê名號了真好。

《全民台語聖經》是用《巴克禮修訂版聖經》做基礎,kā原底ê廈門話改做現代普遍腔台語,kā英語語法kah和合本華語語法改做台語語法,koh kā原來「字kah字對應」ê直譯,改做容易了解ê 「功能對應」ê意譯。

台語用字主要參考「甘字典」kah「台日大辭典」,現代台語「普遍腔」是根據「教育部常用詞辭典」ê「優勢腔」,khah偏向南部腔/內山腔,因為北部人khah無teh講台語,北部腔/海口腔就án-ne變做弱勢腔,he是真自然ê現象。

語言tòe時代teh演進,真chē非基督徒ê朋友質疑講:「Lín基督徒māteh奇怪,taⁿ都民主時代,thài會iáu-teh 「帝王」、「帝國」?原來in是teh指「上帝」、「上帝國」無合時代用語,所以《全民台語聖經》採用《紅皮聖經》ê 「上主」、「上主國度」,mākā「百姓」改做「人民/子民」。漢羅版ê人名kah地名,採用一般用慣勢ê漢字,罕得用.ê就保留原來ê白話字/羅馬字。

新約真chē所在引述舊約經文,若有「註腳,舊約經文」就會方便讀者了解新舊約ê關聯,koh-khah容易了解聖經ê意思。巴克禮白話字聖經原本有「註腳」kah 「註中央」,真詳細m̄-koh花sà-sà,無啥好用,所以「台語漢字本」就án-ne kā伊廢除掉,有夠可惜。本《全民台語聖經》無惜時間kah精力來回復chit-ê功能,採用真容易查考ê方法,hō͘chit-ê功能成做有特色koh是人人愛讀ê聖經。

台語聖經ê人名kah地名,自古以來lóng用華語漢字直接讀台語音,soah kah原文發音差一大把,kah國際無法度『接軌』。《全民台語聖經》參考原文,全羅版kah漢羅 Ruby版就盡量照原文讀音。漢羅版若kā漢字讀做華語發音,mā是有接近原文讀音。

為tio̍h滿足各種台語文讀者ê需要,本《全民台語聖經》有全羅版、漢羅版kah漢羅 Ruby版三種版本,先出版新約,chiah-koh出版新舊約全書。

感謝幾nā位牧師tī神學用語,以及幾nā位台語文先進tī現代台語ê用語,提供寶貴意見,mātio̍h感謝真chē台語文界,無論基督徒á是非基督徒,透過網路試讀koh提供真chē寶貴意見,hō͘chit本《全民台語聖經》達到人人讀有ê目的。

Chit本革新版ê台語聖經,由李江却台語文教基金會發行,由人光出版社承印,ǹg望今年年底以前ē-tàng出版新約,新舊約ē-tàng tī明年底以前出版。

編按:本文作者主張 kap(及)應該改成 kah,才符合普遍腔的台語。我們保留他的用法。

同作者相關文章:

原文來自 http://newmsgr.pct.org.tw/magazine.aspx新使者雜誌 第 137 期 我愛表演,誰是主角? (74-75頁)
新使者雜誌 The New Messenger  137期  2013年  8月 我愛表演,誰是主角? 137
本期主題:我愛表演,誰是主角?
發行日期:2013/8/10
當表演藝術遇上宗教信仰
我愛表演,誰是主角?——從當代表演文化說起
禮拜的戲劇性時刻
「升級運動」緣由
加入戲劇 讓聚會變有趣
音樂發聲
不斷述說台灣基督徒的生命故事
上帝要你們,my beloved boys.
泰澤靈修之旅
長,青春期──從大學生活回顧我的信仰
再次遇見神的奇幻旅程
懷念並頌讚安慕理牧師
Aysgarth老人背影——紀念安慕理牧師
山下新家?——談災後那瑪夏
與原住民相遇
人人都當流淚如河,晝夜不息——就柴玲為「六四」而「喜悅」談基督徒如何看待邪惡
另眼看罪惡及其回應之道
人人愛讀ê《全民台語聖經》
母語五四三:「聽、講、讀、寫」
教會是婦女的